Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2013

Phim Trinh Tham Mu

Trinh Tham MuTrinh Tham Mu

Biên đạo Đỗ Kỳ Phong
Với sự tham gia của: Trịnh Tú Văn, Lưu Đức Hoa, Cao Viên Viên...
Producted by: : Đang cập nhật
Category: Phim Chiếu Rạp,Phim Hình Sự,
Phim nước: Phim Trung Quốc,
Độ dài: : 100 Phút
Publish date: 2013

Nội dung phim: <p> Phim Trinh Th&aacute;m M&ugrave; lấy bối cảnh v&agrave;o những năm 1990 ở Hồng Kong khi m&agrave; x&atilde; hội l&uacute;c bấy giờ rất phức tạp.Bộ phim Trinh Thám Mù Mỗi năm điều c&oacute; những thiếu nữ bị mất t&iacute;ch nhưng kh&ocirc;ng r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n.Câu chuyện phim Trinh Thám Mù V&agrave; c&ocirc; bạn th&acirc;n của c&ocirc; cảnh s&aacute;t H&agrave; Gia Đồng cũng l&agrave; một trong những nạn nh&acirc;n ấy. 10 năm sau, Gia Đồng t&igrave;nh cờ gặp Trang Sĩ Đốn - hai người hợp t&aacute;c để điều ra những vụ mất t&iacute;ch n&agrave;y. Sĩ Đốn l&agrave; một cựu cảnh s&aacute;t từng nổi tiếng với t&agrave;i ph&aacute; &aacute;n như thần nhưng hiện nay do hư v&otilde;ng mạc n&ecirc;n anh bị m&ugrave; n&a! mp;ecirc;n kiếm sống bằng nghề th&aacute;m tữ điều tra những vụ &aacute;n phức tạp cho c&aacute;c cảnh s&aacute;t. Phim Trinh Th&aacute;m M&ugrave; ch&iacute;nh l&agrave; sự kết hợp tuyệt với của Gia Đồng v&agrave; Sĩ Đốn, những vụ mất t&iacute;ch b&iacute; ẩn kia dần dần được l&agrave;m r&otilde;. Phim Trinh Th&aacute;m M&ugrave; do nam diễn vi&ecirc;n kỳ cựu Lưu Đức Hoa v&agrave; nữ diễn vi&ecirc;n t&agrave;i năng Trịnh T&uacute; Văn đ&oacute;ng vai ch&iacute;nh.</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét